05.07.2024 Ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς για υπηρεσία στα σχολεία του Κορμακίτη

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική και Προδημοτική) που ενδιαφέρονται για μετάθεση/διορισμό στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο Κορμακίτη κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025, να υποβάλουν επιστολή ενδιαφέροντος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024.  Στην εν λόγω επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου
(αρ. ταυτότητας, τηλέφωνα και ηλεκτρονική διεύθυνση).

2.    Ενδιαφέρον μπορούν να υποβάλουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί αλλά και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες διοριστέων. Διευκρινίζεται ότι, επιστολή ενδιαφέροντος θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν και όσοι υπηρετούν ήδη στα σχολεία Κορμακίτη και ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την υπηρεσία τους εκεί.

3.   Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαμένει μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου ή της Αγίας Τριάδας θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αντίστοιχο κοινοτάρχη για τη διαμονή του. Περαιτέρω, ενδιαφερόμενος ο οποίος δηλώνει συγγένεια με εγκλωβισμένο που εξακολουθεί να διαμένει στις κατεχόμενες περιοχές θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων με την οποία να βεβαιώνεται η εν λόγω συγγένεια.

Με την υποβολή της επιστολής ενδιαφέροντος για διορισμό στα σχολεία του Κορμακίτη οι αιτητές θα εξουσιοδοτούν την Επιτροπή όπως εξασφαλίσει η ίδια πιστοποίηση από την Αστυνομία σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91 (Ι)/2014, άρθρο 22(6)) για μη συμπερίληψη του ονόματός τους στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.

Ενδιαφερόμενος που δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει απαραίτητα, μέχρι την πιο πάνω προθεσμία να υποβάλει ο ίδιος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του, αντίστοιχο με το Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών.

Πέραν των πιο πάνω, υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν από την Επιτροπή για διορισμό σε σχολεία του Κορμακίτη θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης. Στη συνέχεια, οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή κατά πόσο προτίθενται να αποδεκτούν διορισμό σε σχολεία του Κορμακίτη και σε τέτοια περίπτωση θα υποχρεούνται οι ίδιοι να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από την ημερομηνία της ενημέρωσής τους από την Επιτροπή. Τονίζεται ότι σε υποψήφιο ο οποίος δεν θα έχει υποβάλει στο Γραφείο της Επιτροπής το Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης, δεν θα τυγχάνει διορισμού. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

4.    Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 28Ε των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, που αφορά τη στελέχωση των κατεχομένων σχολείων, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:

(α)   Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων ή

(β)   εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων διοριστέων και διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·

(γ)   εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων.

       Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.

______________

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW