01.07.2024 Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς καθώς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική) καθώς και τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική), κατά το σχολικό έτος 2024-2025, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Αιτήσεις». Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι όσοι δεν υποβάλουν αίτηση δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Τονίζεται ότι στο ηλεκτρονικό έντυπο ΕΕΥ21 θα εμφανίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(
email), τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να επικαιροποιηθούν, στο πιο πάνω έντυπο, από τον κάθε υποψήφιο.

Υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα θα περιληφθούν προσεχώς σε ανακοίνωση διορισμού και προτίθενται να αποδεκτούν τον διορισμό θα υποχρεούνται οι ίδιοι να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eey.gov.cy, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης διορισμού, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου,
από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού. Τονίζεται ότι σε υποψήφιο ο οποίος δεν θα έχει υποβάλει στο Γραφείο της Επιτροπής το Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης διορισμού δεν θα αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού.

Η Επιτροπή, σημειώνει ότι, όσον αφορά την πιστοποίηση σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), για μη συμπερίληψη των υποψηφίων στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου, μετά από συνεννόηση της Επιτροπής με την Αστυνομία και για σκοπούς διευκόλυνσης των υποψηφίων, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει η ίδια την ενημέρωση αυτή από την Αστυνομία, αφού στην αίτηση που θα συμπληρώνεται από τον κάθε υποψήφιο, θα δίνεται η σχετική συγκατάθεση του υποψηφίου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν είναι Κύπριος πολίτης και δεν έχει εργαστεί με σύμβαση κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024, θα πρέπει ο ίδιος να υποβάλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eey.gov.cy τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή της χώρας του, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε εργοδότησή του.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων. Τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό αναφέρονται στο άρθρο 28 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

 Αναθεωρημένοι Πίνακες Διοριστέων Φεβρουαρίου 2024 (ημερ. 1/7/2024) μέχρι τον αριθμόΑναθεωρημένοι Πίνακες Διορισίμων Μαρτίου 2024 (ημερ. 1/7/2024)  
Δάσκαλοι  1000όλοι
Νηπιαγωγοί  700όλοι
Ειδικοί Εκπαιδευτικοί  
Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών500όλοι
Λογοθεραπείας450όλοι
Φυσιοθεραπείαςόλοιόλοι
Εργοθεραπείαςόλοιόλοι
Ειδικής Γυμναστικήςόλοι
Μουσικοθεραπείαςόλοιόλοι
Τυφλώνόλοι
Κωφώνόλοιόλοι
Δάσκαλοι/Νηπιαγωγοί/Ειδικοί Εκπαιδευτικοί με αναπηρίες  όλοι  όλοι

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.

*σημ. :  Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στην Ελλάδα η πιστοποίηση μπορεί να γίνει στα ΚΕΠ ή σε Αστυνομικό Σταθμό.

___________

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW