01.07.2024 Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς καθώς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2024-2025, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Αιτήσεις».  Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι όσοι δεν υποβάλουν αίτηση δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.  

Τονίζεται ότι στο ηλεκτρονικό έντυπο ΕΕΥ21 θα εμφανίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να επικαιροποιηθούν, στο πιο πάνω έντυπο, από τον κάθε υποψήφιο.

Υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα θα περιληφθούν προσεχώς σε ανακοίνωση διορισμού και προτίθενται να αποδεκτούν τον διορισμό θα υποχρεούνται οι ίδιοι να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eey.gov.cy, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης διορισμού, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού. Τονίζεται ότι, σε υποψήφιο ο οποίος δεν θα έχει υποβάλει στο Γραφείο της Επιτροπής το Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης διορισμού, δεν θα αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού.

Η Επιτροπή, σημειώνει ότι, όσον αφορά την πιστοποίηση σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014,
άρθρο 22(6)), για μη συμπερίληψη των υποψηφίων στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου, μετά από συνεννόηση της Επιτροπής με την Αστυνομία και για σκοπούς διευκόλυνσης των υποψηφίων, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει η ίδια την ενημέρωση αυτή από την Αστυνομία, αφού στην αίτηση που θα συμπληρώνεται από τον κάθε υποψήφιο, θα δίνεται η σχετική συγκατάθεση του υποψηφίου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν είναι Κύπριος πολίτης και δεν έχει εργαστεί με σύμβαση κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024, θα πρέπει ο ίδιος να υποβάλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eey.gov.cy
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή της χώρας του, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίαςΣε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε εργοδότησή του.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες και στους ειδικούς καταλόγους διοριστέων/διορισίμων. Τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό αναφέρονται στο άρθρο 28 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

Ι.     ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 Αναθεωρημένοι Πίνακες Διοριστέων Φεβρουαρίου 2024 (ημερομ. 1/7/2024) μέχρι τον αριθμόΑναθεωρημένοι Πίνακες Διορισίμων Μαρτίου 2024 (ημερομ. 1/7/2024) μέχρι τον αριθμό
Θρησκευτικών500Όλοι
Φιλολογικών1000Όλοι
Μαθηματικών800Όλοι
Φυσικής400Όλοι
Χημείας800Όλοι
Βιολογίας600Όλοι
ΓεωγραφίαςΌλοιΌλοι
Αγγλικών400250
Γαλλικών700Όλοι
Εμπορικών/Οικονομικών1000Όλοι
Φυσικής Αγωγής300150
Μουσικής200150
Τέχνης200Όλοι
Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.1500Όλοι
Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής Αγωγής200100
Σχεδιασμού και ΤεχνολογίαςΌλοιΌλοι
Οικιακής ΟικονομίαςΌλοιΌλοι
Γερμανικών300
Ισπανικών20
ΡωσικώνΌλοι
Θεατρολογίας40

ΙΙ.    ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Όλοι των ειδικών καταλόγων καθηγητών με αναπηρίες (διοριστέων και διορισίμων).

*σημ. :  Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στην Ελλάδα η πιστοποίηση μπορεί να γίνει στα ΚΕΠ ή σε Αστυνομικό Σταθμό.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW