10.04.2024 Υποβολή Αιτήσεων για Διορισμό με Σύμβαση σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) για Άσκηση Καθηκόντων Νηπιαγωγού

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι προκηρύσσει την ακόλουθη θέση διορισμού με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση), για κάλυψη μίας θέσης σε σχολείο, η οποία προέκυψε μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο εν λόγω διορισμός με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει την 15η Ιουλίου 2024.

Δικαίωμα διεκδίκησης της συγκεκριμένης θέσης έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων Νηπιαγωγών και στους οποίους δεν προσφέρθηκε διορισμός με σύμβαση πλήρους απασχόλησης στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση) κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διεκδικήσουν την πιο κάτω θέση υποβάλλοντας σχετική αίτηση, μέχρι την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00 μ.μ., μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Αιτήσεις».

  1. Λακατάμεια (27)

Η επιλογή υποψήφιου για διορισμό θα γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων Νηπιαγωγών. Τονίζεται ότι καμιά αλλαγή/βελτίωση δεν θα γίνεται και για κανένα λόγο.

Ο υποψήφιος που θα τύχει διορισμού θα πρέπει να εξασφαλίσει από το αρμόδιο γραφείο της Αστυνομίας και να υποβάλει στην Επιτροπή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης διορισμού, τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

α)    Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

β)    Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

Τονίζεται ότι δεν θα αποσταλεί επιστολή προσφοράς διορισμού  σε περίπτωση παράλειψης υποβολής των προαναφερόμενων πιστοποιητικών.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW