05.04.2024 Συνεντεύξεις Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση) (δύο θέσεις).  Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 7770Γαλάζης Λεωνίδας
14931Ιωάννου Ιωάννης
9638Κουκουμά Χρυστάλλα

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 1677Μυλωνάς Σωκράτης
8422Νεοφύτου-Κυριακίδου Γεωργία
10680Χατζηκωστής Γιαννάκης

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW