29.03.2024 Ανάρτηση πινάκων διορισίμων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28ΒΒ(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, σήμερα, 29 Μαρτίου 2024, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων,
Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής (www.eey.gov.cy) αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα.

Στους πίνακες/καταλόγους αυτούς περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επιτροπή μέχρι την 31.8.2023, αυτή έχει εγκριθεί, και έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση που διεξήχθη από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στους εν λόγω πίνακες/καταλόγους δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, για σκοπούς προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων. Αντ’ αυτού, παρουσιάζονται το έτος της εξέτασης και ο αριθμός του δελτίου των επιτυχόντων υποψηφίων. Διευκρινίζεται ότι, η μοριοδότηση που εμφανίζεται στους πίνακες/καταλόγους είναι όπως αυτή έχει διαβιβαστεί στην Επιτροπή από την Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία είναι κατά τον Νόμο και Κανονισμούς αρμόδια για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, την οργάνωση και διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή, μετά την επικύρωσή τους από την αρμόδια αρχή και το τριμελές σώμα εποπτείας.

Σημειώνεται  ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 των περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμών του 2017 και 2019, στην περίπτωση που υποψήφιος έχει παρακαθήσει  εκ νέου σε γραπτή εξέταση και δεν πέτυχε βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί την προηγούμενη μοριοδοτηθείσα ψηλότερη βαθμολογία καθώς και τον αριθμό  υποψηφίου που αντιστοιχεί στη βαθμολογία αυτή.

Για τους πίνακες διορισίμων Μαρτίου 2024, έχουν ληφθεί υπόψη αιτήσεις και αιτήματα (για αναγνώριση προϋπηρεσίας, παραχώρηση πρόσθετων μονάδων κτλ) που είχαν υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής μέχρι και τις 31.8.2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 28ΒΒ(11) των πιο πάνω Νόμων, ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες/καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 12 Απριλίου 2024.

Τονίζεται ότι η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία πρόσβασης στα εξεταστικά δοκίμια και στην εν γένει διαδικασία των εξετάσεων, επομένως δεν εξετάζει ενστάσεις σχετικά με τη μοριοδότηση των γραπτών εξετάσεων.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http:/www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW