08.03.2024 Υποβολή Αιτήσεων για Διορισμό με Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Π.Ο.Σ.)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, προκηρύσσει την ακόλουθη θέση διορισμού με σύμβαση μερικής απασχόλησης, για στελέχωση των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, η οποία αφορά απασχόληση σε Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, όπως αναγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΕΙΟΕΠΑΡΧΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΕΤΡΙΩΝ (15/29)ΠΑΦΟΣ

Η απασχόληση θα είναι άμεση και θα λήγει 31.5.2024.

Η μισθοδοτική τοποθέτηση κάθε έκτακτου εκπαιδευτικού με μερική απασχόληση θα γίνεται στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της Κλίμακας Α8, Α10 και Α11.

Δικαίωμα διεκδίκησης της συγκεκριμένης θέσης έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων και οι οποίοι δεν είναι ήδη διορισμένοι κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον για στελέχωση του εν λόγω Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου από Δάσκαλους, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε διορισμό Νηπιαγωγών που επιθυμούν να εργαστούν στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Συνεπώς, όσοι Νηπιαγωγοί ενδιαφέρονται για διορισμό, καλούνται να δηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.

Τονίζεται ότι, όσοι υπέβαλαν αίτηση για διορισμό στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με ημερομηνίες 26.9.2023, 5.10.2023, 11.10.2023, 1.12.2023, 5.1.2024, 10.1.2024, 19.2.2024 και 29.2.2024 και δεν έτυχαν διορισμού αλλά επιθυμούν να εργαστούν, πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει τους υποψήφιους ότι, όσοι αποδεκτούν διορισμό με σύμβαση μερικής απασχόλησης αποκλείονται από το δικαίωμα διεκδίκησης διορισμού σε θέση αντικαταστάτη στα δημόσια σχολεία για την περίοδο 11.3.2024-31.5.2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέχρι την Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 9:00 π.μ., μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Αιτήσεις».

Η επιλογή του υποψήφιου για διορισμό θα γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητάς του στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων. Τονίζεται ότι καμιά αλλαγή/βελτίωση δεν θα γίνεται και για κανένα λόγο. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει τη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί.

Ο υποψήφιος που θα τύχει διορισμού θα πρέπει να εξασφαλίσει από το αρμόδιο γραφείο της Αστυνομίας και να υποβάλει στην Επιτροπή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης διορισμού, τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

α)      Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

β)      Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

Τονίζεται ότι δεν θα αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού σε υποψήφιο ο οποίος θα παραλείψει να υποβάλει τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW