05.03.2024 Συνεντεύξεις με υποψήφιους για Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας των Εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη Μηχανολογία (Γενική)/(Μηχανική Παραγωγής) / (Θερμοδυναμική-Ενέργεια) / (Μεταλλοτεχνία)
(1 θέση), για τα Δομικά (1 θέση), για τις Γραφικές Τέχνες (1 θέση) και για την Ξυλουργική-Επιπλοποιΐα/Σχεδίαση Επίπλων (1 θέση).
Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται  σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ)/(ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)/(ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ)/(ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ)

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 15703Μιχαήλ Ανδρέας195,17

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ

Ώρα 10.15 π.μ.

Αρ. Φακ. 14438Παναγή Μαρία200,17

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ.  16897Κωνσταντίνου Αιμιλία199,42
14337Τσαγγαρίδη Μαρίνα198,67

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ/ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 11016Χαραλάμπους Αρτέμης211,73

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW