29.02.2024 Πίνακες Διοριστέων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2024, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα. Στους πίνακες και καταλόγους αυτούς περιλήφθηκαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι την 31.12.2023 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί. Επίσης, οι εν λόγω πίνακες έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Σημειώνεται επίσης, ότι για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, όσον αφορά τους ειδικούς καταλόγους διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες που έχουν αναρτηθεί, εμφανίζονται σ’ αυτούς οι αριθμοί ταυτότητας των υποψηφίων. Διευκρινίζεται ότι οι ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες με τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς διατηρούνται στο Γραφείο της Επιτροπής και μπορούν να επιθεωρηθούν σε επιτόπια επίσκεψη από άτομα που έχουν έννομο συμφέρον.

Σύμφωνα με το άρθρο 28Β(11) των πιο πάνω Νόμων, ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες και καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις
29 Φεβρουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου, 2024
.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τονίζεται ότι, για τους πίνακες διοριστέων Φεβρουαρίου 2024, έχουν ληφθεί υπόψη συμπληρωμένες αιτήσεις και αιτήματα (για αναγνώριση προϋπηρεσίας, παραχώρηση πρόσθετων μονάδων κτλ) που είχαν υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής μέχρι και
την 31.12.2023
.

————————————-

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW