19.02.2024 Συνεντεύξεις Επιθεωρητή Α’ στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Ξυλουργική-Επιπλοποιία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α΄ στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική  Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Ξυλουργική-Επιπλοποιία (1 θέση). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2024

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ

Ώρα 10.00 π.μ

      Αρ. Φακ. ΠΜΠ. 7621Σταύρου Ανδρέας
                     9625Χριστοφόρου Ανδρέας

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW