10.01.2024 Υποβολή Αιτήσεων για Διορισμό με Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Π.Ο.Σ.)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις διορισμού με σύμβαση μερικής απασχόλησης, για στελέχωση των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, οι οποίες αφορούν απασχόληση σε Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (15/29 περιόδους), όπως αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΕΙΟΕΠΑΡΧΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΑ)+(ΚB)ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Β’ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Ζ’ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η απασχόληση θα είναι άμεση και θα λήγει 31.5.2024.

Η μισθοδοτική τοποθέτηση κάθε έκτακτου εκπαιδευτικού με μερική απασχόληση θα γίνεται στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της Κλίμακας Α8, Α10 και Α11.

Δικαίωμα διεκδίκησης των συγκεκριμένων θέσεων έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων και οι οποίοι δεν είναι ήδη διορισμένοι κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον για στελέχωση των  Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων από Δάσκαλους, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε διορισμό Νηπιαγωγών που επιθυμούν να εργαστούν στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Συνεπώς, όσοι Νηπιαγωγοί ενδιαφέρονται για διορισμό στο Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, καλούνται να δηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.

Τονίζεται ότι, όσοι υπέβαλαν αίτηση για διορισμό στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με ημερομηνίες 26.9.2023, 5.10.2023, 11.10.2023, 1.12.2023 και 5.1.2024 και δεν έτυχαν διορισμού αλλά επιθυμούν να εργαστούν, πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει τους υποψήφιους ότι, όσοι αποδεκτούν διορισμό με σύμβαση μερικής απασχόλησης αποκλείονται από το δικαίωμα διεκδίκησης διορισμού σε θέση αντικαταστάτη στα δημόσια σχολεία για την περίοδο απασχόλησης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν, με σειρά προτίμησης, μόνο όσες από τις θέσεις τους ενδιαφέρουν, υποβάλλοντας αίτηση, μέχρι τη Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Αιτήσεις».

Η επιλογή υποψηφίων για διορισμό θα γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητάς τους στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων. Τονίζεται ότι καμιά αλλαγή/βελτίωση δεν θα γίνεται και για κανένα λόγο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν τη θέση η οποία θα τους κατανεμηθεί. Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέγουν μόνο θέσεις για τις οποίες θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

Όσοι θα τύχουν διορισμού θα πρέπει να εξασφαλίσουν από το αρμόδιο γραφείο της Αστυνομίας και να υποβάλουν στην Επιτροπή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης διορισμού, τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

α)      Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

β)      Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

Τονίζεται ότι δεν θα αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού σε υποψήφιο ο οποίος θα παραλείψει να υποβάλει τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW