06.12.2023 Υποβολή αιτήσεων για διορισμό με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι προκηρύσσει την ακόλουθη θέση διορισμού με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, για κάλυψη μίας θέσης σε σχολείο, η οποία κενώθηκε μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Δικαίωμα διεκδίκησης της συγκεκριμένης θέσης έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων Εκπαιδευτών Δομικών (Πολιτική Μηχανική-Κατασκευές) και οι οποίοι δεν έτυχαν διορισμού με σύμβαση πλήρους απασχόλησης κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διεκδικήσουν την πιο κάτω θέση υποβάλλοντας σχετική αίτηση, μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Αιτήσεις».

Δομικών (Πολιτική Μηχανική-Κατασκευές), Α8-Α10-Α11, Πάφος (24)

Η επιλογή υποψήφιου για διορισμό θα γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων Εκπαιδευτών Δομικών (Πολιτική Μηχανική-Κατασκευές) Α8-Α10-Α11 . Τονίζεται ότι καμία αλλαγή/βελτίωση δεν θα γίνεται και για κανένα λόγο.

Ο υποψήφιος που θα τύχει διορισμού θα πρέπει να εξασφαλίσει από το αρμόδιο γραφείο της Αστυνομίας και να υποβάλει στην Επιτροπή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης διορισμού, τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

α)    Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

β)    Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

Τονίζεται ότι δεν θα αποσταλεί επιστολή προσφοράς διορισμού  σε περίπτωση παράλειψης υποβολής των προαναφερόμενων πιστοποιητικών.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW