30.10.2023 Μεταθέσεις Διδακτικού Προσωπικού για το έτος 2024-2025

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους μόνιμους και μόνιμους επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν σε αυτήν αίτηση μετάθεσης/μη μετάθεσης. Η υποβολή των αιτήσεων είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να υποβληθεί και από όσους απουσιάζουν με άδεια κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

  • Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με το εντύπο ΕΕΥ11/12, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy, το αργότερο μέχρι τη 1.00 μ.μ. της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου 2023.

  • Ειδικοί λόγοι μετάθεσης/μη μετάθεσης

Εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι οποίοι θα επικαλεστούν ειδικούς λόγους για μετάθεση/μη μετάθεση θα πρέπει πέραν από το έντυπο ΕΕΥ11/12 να υποβάλουν στην Επιτροπή και το έντυπο ΕΕΥ13

Το έντυπο ΕΕΥ13 θα πρέπει να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση info@eey.gov.cy ,μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά/δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι τη 1.00 μ.μ. της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου του 2023, ως ακολούθως:

α) Λόγοι υγείας του εκπαιδευτικού, συζύγου ή εξαρτώμενου τέκνου: Ιατρική έκθεση από τον θεράποντα ιατρό στην οποία να αναφέρεται η ασθένεια, η ειδική θεραπεία και η συχνότητα της. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή θα αποστέλλει στο Ιατροσυμβούλιο τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά για εξέταση.

β) Εγκυμοσύνη: Ιατρική βεβαίωση. Σημειώνεται ότι οι έγκυες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα την Επιτροπή και όχι αργότερα από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης τους για την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.

γ)  Βρέφος κάτω των 12 μηνών (στις 31.08.2024): Για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί στην Κύπρο ή έχουν καταγραφεί από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δεν χρειάζεται να υποβληθεί πιστοποιητικό γέννησης αφού η Επιτροπή θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση από την Κεντρική Αποθήκη Πληροφοριών.

δ) Άλλοι σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι: Να αναφέρονται σε συντομία.

Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν επικαλεστεί ειδικούς λόγους, μετά τη λήξη της προθεσμίας της περσινής υποβολής του εντύπου ΕΕΥ13 (μετά που έτυχαν προαγωγής ή μετάθεσης ή σε άλλο χρόνο ακόμα και πρόσφατα), οι οποίοι λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά/πιστοποιητικά τα οποία θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW