19.10.2023 Προκήρυξη θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20.10.2023, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (1 θέση)
 • Επιθεωρητής Α΄ (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση), για τη Ξυλουργική-Επιπλοποιΐα (1 θέση)
 • Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (4 θέσεις)
 • Βοηθός Διευθυντής Α΄ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (8 θέσεις)
 • Μηχανολογία (Γενική) / (Μηχανική Παραγωγής) / (Θερμοδυναμική-Ενέργεια) / (Μεταλλοτεχνία) (1 θέση)
 • Μηχανική Αυτοκινήτων (1 θέση)
 • Ηλεκτρολογία / Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 θέσεις)
 • Δομικά (1 θέση)
 • Ξυλουργική-Επιπλοποιΐα/Σχεδίαση Επίπλων (1 θέση)
 • Γραφικές Τέχνες (1 θέση)
 • Ξενοδοχειακά (1 θέση)
 • Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (22 θέσεις)
 • Μηχανολογία (Γενική) / (Μηχανική Παραγωγής) / (Θερμοδυναμική-Ενέργεια) / (Μεταλλοτεχνία) (5 θέσεις)
 • Μηχανική Αυτοκινήτων (2 θέσεις)
 • Ηλεκτρολογία /Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (10 θέσεις)
 • Ξενοδοχειακά (3 θέσεις)
 • Γραφικές Τέχνες (1 θέση)
 • Ξυλουργική-Επιπλοποιΐα/Σχεδίαση Επίπλων (1 θέση)
 • Πρώτος Εκπαιδευτής, Κλίμακα Α11 (3 θέσεις)
 • Ανώτερος Εκπαιδευτής, Κλίμακα Α10 (17 θέσεις)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Ειδική Εκπαίδευση (2 θέσεις)
 • Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη Μουσική
  (1 θέση)
 • Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (14 θέσεις)
 • Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)
  (13 θέσεις)
 • Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) (1 θέση)
 • Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση)
  (25 θέσεις)
 • Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)
  (15 θέσεις)
 • Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση)
  (6 θέσεις)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 20 Οκτωβρίου μέχρι 6 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω επιφύλαξη αφορά τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων διδακτικού προσωπικού.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW