26.09.2023 Υποβολή Αιτήσεων για Διορισμό με Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης στα Προαιρετικά Ολομήμερα Σχολεία (Π.Ο.Σ.)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι προκηρύσσει τις ακόλουθες 517 θέσεις διορισμού με σύμβαση μερικής απασχόλησης για στελέχωση των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων:

α)      Οι 353 θέσεις αφορούν απασχόληση στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (347 θέσεις για 15/29 περιόδους και 6 θέσεις για 20/29 περιόδους)

β)      Οι 134 θέσεις αφορούν απασχόληση στα Προαιρετικά Ολοήμερα Νηπιαγωγεία (124 θέσεις για 15/29 περιόδους και 10 θέσεις για 20/29 περιόδους)

γ)      Οι 30 θέσεις αφορούν απασχόληση στα Προαιρετικά Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία (για 15/29 περιόδους)

Τονίζεται ότι η απασχόληση αφορά την περίοδο 2.10.2023 – 31.5.2024.

Η μισθοδοτική τοποθέτηση κάθε έκτακτου εκπαιδευτικού με μερική απασχόληση θα γίνεται στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της Κλίμακας Α8, Α10 και Α11.

Δικαίωμα διεκδίκησης των συγκεκριμένων θέσεων έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων και οι οποίοι δεν είναι ήδη διορισμένοι κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν, με σειρά προτίμησης, μόνο όσες από τις θέσεις τους ενδιαφέρουν, οι οποίες εμφανίζονται στον σχετικό σύνδεσμο, υποβάλλοντας αίτηση, μέχρι την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Αιτήσεις».

Η επιλογή υποψηφίων για διορισμό θα γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητάς τους στους οικείους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων. Τονίζεται ότι
καμιά αλλαγή/βελτίωση δεν θα γίνεται και για κανένα λόγο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν τη θέση η οποία θα τους κατανεμηθεί. Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέγουν μόνο θέσεις για τις οποίες θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

Όσοι θα τύχουν διορισμού θα πρέπει να εξασφαλίσουν από το αρμόδιο γραφείο της Αστυνομίας και να υποβάλουν στην Επιτροπή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης διορισμού, τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

α)      Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

β)      Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

Τονίζεται ότι δεν θα αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού σε υποψήφιο ο οποίος θα παραλείψει να υποβάλει τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW