22.09.2023 Ανακοίνωση για αδιάθετες θέσεις διορισμού με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις διορισμού με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση), για κάλυψη τεσσάρων θέσεων σε σχολεία, οι οποίες παραμένουν αδιάθετες.

Δικαίωμα διεκδίκησης των συγκεκριμένων θέσεων έχουν οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων Ειδικών Εκπαιδευτικών για τις ειδικότητες (α) Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών και (β) Λογοθεραπείας, και οι οποίοι δεν είναι ήδη διορισμένοι κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν με σειρά προτίμησης, όσες από τις πιο κάτω τέσσερις θέσεις τους ενδιαφέρουν υποβάλλοντας αίτηση, μέχρι τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ., μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Αιτήσεις».

(α) Για την ειδικότητα Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών:

  1. Κάμπος (6) + Κλήρου (6) + Λευκωσία (17)

(β) Για την ειδικότητα Λογοθεραπείας:

  1. Λευκωσία (23) + Κάμπος (6)
  2. Κάτω Πύργος (17) + Λακατάμια (12)
  3. Λευκωσία (29)

Η επιλογή υποψηφίων για διορισμό θα γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητάς τους στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων Ειδικών Εκπαιδευτικών (Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών) και Ειδικών Εκπαιδευτικών (Λογοθεραπείας). Τονίζεται ότι καμιά αλλαγή/βελτίωση δεν θα γίνεται και για κανένα λόγο.

Όσοι θα τύχουν διορισμού θα πρέπει να εξασφαλίσουν από το αρμόδιο γραφείο της Αστυνομίας και να υποβάλουν στην Επιτροπή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης διορισμού, τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

α)    Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

β)    Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

Τονίζεται ότι δεν θα αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού σε υποψήφιο ο οποίος θα παραλείψει να υποβάλει τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW