13.09.2023 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Α για τα Γαλλικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο με τη μοναδική υποψήφια για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Γαλλικά (μία θέση).  Η υποψήφια καλείται σε συνέντευξη ως ακολούθως:

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Ώρα 10.00 π.μ

Αρ. Φακ. 11386 Κωνσταντίνου Μαρία

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy΄

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW