28.08.2023 Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς στη Δημοτική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 23.6.2023, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2023-2024, και δεν έχουν υποβάλει ήδη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος, και έχουν σειρά προτεραιότητας μέχρι τον αριθμό 1200 στον πίνακα διοριστέων Δασκάλων καθώς και όλους όσους περιλαμβάνονται στον πίνακα διορισίμων Δασκάλων και δεν έχουν υποβάλει ήδη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ21, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα».  Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι όσοι δεν υποβάλουν αίτηση δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Τονίζεται ότι στο ηλεκτρονικό έντυπο ΕΕΥ21 θα εμφανίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(
email), τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να επικαιροποιηθούν, στο πιο πάνω έντυπο, από τον κάθε υποψήφιο.

Υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα θα περιληφθούν προσεχώς σε ανακοίνωση διορισμού και προτίθενται να αποδεκτούν τον διορισμό θα υποχρεούνται οι ίδιοι να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης διορισμού, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy:

α. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

β. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Σημειώνεται ότι, υποψήφιοι οι οποίοι είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση για διορισμό στη θέση αντικαταστάτη (σχετική η ανακοίνωση ημερομηνίας 3.7.2023) δεν χρειάζεται να υποβάλουν το εν λόγω πιστοποιητικό αφού η Επιτροπή έχει ήδη εξασφαλίσει τη σχετική πληροφόρηση.

Τονίζεται ότι σε υποψήφιο ο οποίος δεν θα έχει υποβάλει στο Γραφείο της Επιτροπής τα πιο πάνω προαναφερόμενα πιστοποιητικά δεν θα αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υποψήφιος δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων. Τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό αναφέρονται στο άρθρο 28 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

*σημ. :  Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στην Ελλάδα η πιστοποίηση μπορεί να γίνει στα ΚΕΠ ή σε Αστυνομικό Σταθμό.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW