11.08.2023 Ενδιαφέρει Εκπαιδευτικούς για Υπηρεσία στα Σχολεία του Κορμακίτη

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική και Προδημοτική) που ενδιαφέρονται για μετάθεση/διορισμό στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο Κορμακίτη κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024, να υποβάλουν αίτηση, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.  Η αίτηση, στην οποία να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (αρ. ταυτότητας, τηλέφωνα και διεύθυνση), πρέπει να υποβληθεί ιδιοχείρως στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy.

2.    Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί αλλά και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες διοριστέων.

3.    Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 28Ε των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, που αφορά τη στελέχωση των κατεχομένων σχολείων, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:

(α)   Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη σειρά των τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων ή

(β)   εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων διοριστέων και διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·

(γ)   εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων.

Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω, τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαμένει μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου ή της Αγίας Τριάδας θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αντίστοιχο κοινοτάρχη για τη διαμονή του.  Περαιτέρω, όσοι αιτητές δηλώνουν συγγένεια με εγκλωβισμένο, ο οποίος εξακολουθεί να διαμένει στις κατεχόμενες περιοχές θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων με την οποία να βεβαιώνεται η εν λόγω συγγένεια.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW