Αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2023-2024 προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας κτλ.), να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 1:00 μ.μ. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, όπως αυτοί αναρτηθήκαν τον Ιούνιο του 2023.

 

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Αιτήσεις». Στο ηλεκτρονικό έντυπο ΕΕΥ09 εμφανίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να  επικαιροποιηθούν.

 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας.

  • Με την αίτηση εξουσιοδοτείται η ΕΕΥ να αποταθεί στην Αστυνομία και να λάβει τη σχετική πληροφόρηση εκ μέρους του αιτητή.
  • Αιτητές οι οποίοι δεν έχουν κυπριακή ταυτότητα ή ARC πρέπει να παρουσιάσουν στo γραφείo της ΕΕΥ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy πρωτότυπο πιστοποιητικό ή πιστοποιημένο αντίγραφο, εκδομένο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε εργοδότησή τους. Εξαιρούνται όσοι εργάστηκαν με σύμβαση κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Οι διορισμοί αντικαταστατών διενεργούνται μέσω της η-Υπηρεσίας «Ανάγκες Αντικαταστάσεων» της Κυβερνητικής Πύλης “gov.cy” https://eservices.cyprus.gov.cy.  Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έχουν μόνο όσοι διαθέτουν ταυτοποιημένο προφίλ χρήστη CY Login. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ χρήστη CY Login μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να ενημερώνονται καθημερινά μέσω της η-Υπηρεσίας «Ανάγκες Αντικαταστάσεων» της Κυβερνητικής Πύλης “gov.cy” για τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων και να καθορίζουν με σειρά προτεραιότητας μόνο όσες τους ενδιαφέρουν. Η κατανομή των θέσεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος της ΕEY.  Κριτήριο για την κατανομή είναι η θέση που κατέχει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός στον Πίνακα Διοριστέων της ειδικότητας του, όπως αυτός αναρτήθηκε τον Ιούνιο του 2023. Τονίζεται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας με την οποία την έχει καθορίσει.

Την πρώτη φορά που οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα εξασφαλίσουν διορισμό στη θέση αντικαταστάτη υποχρεούνται να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, εντός 7 ημερών, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού. Σε όσους δεν υποβάλουν το εν λόγω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας δεν θα αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού και κατά συνέπεια δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους και ούτε θα μπορούν να διαγωνιστούν για να διεκδικήσουν νέο διορισμό αντικατάστασης. Διευκρινίζεται ότι το πάνω πιστοποιητικό θα υποβάλεται στο Γραφείο της Επιτροπής μόνο μία φορά για το σχολικό έτος 2023-2024. Τονίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο αιτητής υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για διάπραξη αδικήματος το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

 Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στα ακόλουθα:

α)    Για σκοπούς ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων οι αντικαταστάτες είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στα καθήκοντά τους μέχρι την ολοκλήρωση της αντικατάστασης που αναλαμβάνουν και την επιστροφή του μόνιμου εκπαιδευτικού ο οποίος απουσιάζει προσωρινά από τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση που διακόπτουν τις υπηρεσίες τους πριν από την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, δεν θα επαναδιορίζονται σε άλλη θέση, πριν από την κανονική λήξη της αντικατάστασης την οποία είχαν αναλάβει και εγκατέλειψαν. Νοείται περαιτέρω ότι εφόσον παρατείνεται η απουσία του μόνιμου εκπαιδευτικού ο αντικαταστάτης είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στα καθήκοντα του.

β)   Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να αποστείλετε email στο support@eey.gov.cyΣτο email πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Ταυτότητας, Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρ. τηλεφώνου και σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε.

γ)    Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ακόμη και πάνω σε έκτακτη βάση, δεν δικαιούνται να εργάζονται ταυτόχρονα σε θέση αντικαταστάτη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, έστω και αν έχουν εξασφαλίσει από την εργασία τους άδεια  απουσίας, με ή χωρίς απολαβές. Επομένως, όσοι κατέχουν ήδη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλούνται να εργαστούν ως αντικαταστάτες θα πρέπει είτε να παραιτούνται από την εργασία τους, είτε να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση αντικαταστάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους για την υπηρεσία τους ως αντικαταστάτες.

 

*σημ. : Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στην Ελλάδα η πιστοποίηση μπορεί να γίνει στα ΚΕΠ ή σε Αστυνομικό Σταθμό.

 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW