Πολιτική απορρήτου


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Το Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώνει για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, το σκοπό της επεξεργασίας, τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών λειτουργών και των αιτητών για πρόσληψη στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

Η ΕΕΥ δεσμεύεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο (Ν.125(Ι)/2018), ο οποίος μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τον πιο πάνω Κανονισμό.


2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) είναι οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στη ζωή και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του.

Ειδικότερα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι:

Αριθμός Προσωπικού Φακέλου, Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, επίσημο πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή νόμιμης απαλλαγής, ποινικό μητρώο και στοιχεία που αφορούν την υπηρεσιακή εικόνα του υπαλλήλου.

 

Όσον αφορά τους αιτητές, υποψήφιους για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, ΔΠΧ είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις τους, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης κ.λ.π.


3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΠΧ


Το Γραφείο της Επιτροπής επεξεργάζεται τα ΔΠΧ που έχει στη διάθεση του, αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΥ και την υλοποίηση της αποστολής της, όπως πηγάζουν από τη σχετική νομοθεσία.

Τα ΔΠΧ διατηρούνται μόνο για τη διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και καταστρέφονται μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, που καθορίζονται σε συνεργασία με τον Έφορο Κρατικού Αρχείου και/ή αποστέλλονται στο Κρατικό Αρχείο.


4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΠΧ


Τα υποκείμενα των δεδομένων, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων που τους αφορούν, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή τους.

Εάν επιθυμούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους ή έχουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της ΕΕΥ, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται πιο κάτω.


5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΠΧ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ


Η ΕΕΥ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση της επεξεργασίας, βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται από νομική πράξη ή σύμβαση, μέσω της οποίας διασφαλίζεται ότι τα ΔΠΧ προστατεύονται, ως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία. Η ΕΕΥ δεν διαβιβάζει ή αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν προβλέπεται από το νόμο, προκειμένου να εκπληρώσει τις αρμοδιότητες της ή εάν κάτι τέτοιο απαιτείται για σκοπούς συμμόρφωσης με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης.


6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Για την προστασία των ΔΠΧ, το Γραφείο της ΕΕΥ λαμβάνει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων. Τα ΔΠΧ που επεξεργάζεται, τηρούνται σε ψηφιακή και έγγραφη μορφή, αποθηκεύονται σε ασφαλές περιβάλλον εντός του Γραφείου της Υπηρεσίας, κρυπτογραφούνται και διατηρούνται σε ασφαλή βάση δεδομένων. Και στις δύο περιπτώσεις, πρόσβαση έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Γραφείου της ΕΕΥ.


7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να τροποποιείται ανά διαστήματα. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για καινούργιες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο της ΕEΥ για οποιαδήποτε ερώτηση ως ακολούθως:

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

ΕΕΥ
Μιχαήλ Καραολή, 1408 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ: 2260260
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@eey.gov.cy
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW