Σχέδια Υπηρεσίας


Δημοτική Εκπαίδευση

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα

 • Α14(ιι): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.
 •  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες

1. Υπεύθυνος για:
α. Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία τομέα/τομέων εργασίας του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως επιθεώρηση δημόσιων σχολείων ή/και ιδιωτικών ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης, εξετάσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαιδευτική έρευνα, μελέτες κτλ.
β. Την εποπτεία, τον συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης.
γ. Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των σχολείων και των ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής).
2. Αναλαμβάνει επιθεώρηση των σχολείων και των ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) και του διδακτικού προσωπικού τους, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
3. Αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας άλλου/άλλων τμημάτων του Υπουργείου, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας αρχής.
4. Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για εκπαιδευτικά θέματα.
5. Εκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα.
6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα

α. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα παιδαγωγικά ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή σε συναφές θέμα.
β. Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών στη Δημοτική Εκπαίδευση, από τα οποία τα δύο να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την Α12 ή/και Α13.
γ. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
δ. Πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και τάσεων της εκπαίδευσης στην Κύπρο, καθώς και ενημερότητα επί των τάσεων της εκπαίδευσης σε άλλες χώρες.
ε. Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημειώσεις
1. Στον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης δυνατό να ανατεθεί και η άσκηση των αρμοδιοτήτων της θέσης του πρώην Γενικού Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως διαλαμβάνουν οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) Κανονισμοί του 1976 (Κ.Δ.Π.223/76).
2. Αναφορικά με το προσόν (ε) απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας (Κ.Δ.Π. 55/2012).

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα

 • Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692 και Α13(ΙΙ): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και ευθύνες

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:
1. α. Aναλαμβάνει την επιθεώρηση σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης και την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού τους και συνεργάζεται με τους διευθυντές για την αντιμετώπιση διοικητικών και εκπαιδευτικών θεμάτων των σχολείων, όπως επίσης και με τους επιθεωρητές ειδικών μαθημάτων πάνω σε θέματα της ειδικότητάς τους.
β. Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.
2. Αναλαμβάνει διοικητικά ή /και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κτλ.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή σε συναφές θέμα.
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης.
3. Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία τριών ετών στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
4. Εξαίρετη υπηρεσία με βάση τις δύο τελευταίες υπηρεσιακές εκθέσεις.
5. Ενημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του, τα προβλήματα και τις τάσεις της δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο και σε άλλες χώρες.
6. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.


Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα

 • Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692 και Α13(ΙΙ): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074 (Συνδυασμένες Κλίμακες).
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:-
1. α. Αναλαμβάνει την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικότητάς του και συνεργάζεται με τον διευθυντή και τον οικείο επιθεωρητή για ειδικότερα θέματα που αφορούν το σχολείο.
β. Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.
2. Αναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κτλ.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή σε συναφές θέμα
και
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης.
2. Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία τριών ετών στη θέση Διευθυντή Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης.
3. Εξαίρετη υπηρεσία με βάση τις δύο τελευταίες υπηρεσιακές εκθέσεις.
4. Ενημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του, τα προβλήματα και τις τάσεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο και σε άλλες χώρες.
5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημείωση
Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της δημοτικής εκπαίδευσης.

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692 και Α13(ΙΙ): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074 (Συνδυασμένες Κλίμακες).
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:-
1. α. Αναλαμβάνει την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικότητάς του και συνεργάζεται με τον διευθυντή και τον οικείο επιθεωρητή για ειδικότερα θέματα που αφορούν το σχολείο.
   β. Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.    
2. Αναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κτλ.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα
1. α. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα    Παιδαγωγικά ή σε συναφές θέμα
      και
      Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιαδήποτε ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης˙
      ή
      Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σχετικό με την Ειδική Εκπαίδευση,
      
      ή

   β. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιαδήποτε ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της Ψυχολογίας και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας)
      και
      Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε δεύτερη ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης
      ή
      Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σχετικό με την Ειδική Εκπαίδευση ή στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή σε συναφές θέμα.
2. Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία τριών ετών στη θέση Διευθυντή Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης.
3. Εξαίρετη υπηρεσία με βάση τις δύο τελευταίες υπηρεσιακές εκθέσεις.
4. Ενημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του, τα προβλήματα και τις τάσεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο και σε άλλες χώρες.
5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 

Σημείωση
Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της δημοτικής εκπαίδευσης.

Διδακτικό Προσωπικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α12(II): €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896.
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
1. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία τριθέσιου και άνω σχολείου και την ανάπτυξη της εργασίας και ζωής σ´ αυτό, περιλαμβανόμενης και της ευθύνης για τη στενή παρακολούθηση της εργασίας των δασκάλων που υπηρετούν στο σχολείο.
2. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.
3. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των αρχείων του σχολείου και της περιουσίας του.
4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημειώσεις
1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, «σχολείο» σημαίνει δημοτικό ή ειδικό σχολείο ή νηπιαγωγείο ανάλογα με την περίπτωση.

 

Απαιτούμενα προσόντα
Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση).

 

Σημειώσεις
1. Ο τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2. Ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων.

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α11(ΙΙ): €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915. 
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
1. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του σχολείου.
2. Βοηθά τον Διευθυντή στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου τόσο στον διοικητικό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε διθέσιο σχολείο, αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου.
3. Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής.
4. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημειώσεις
1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Βοηθού Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων  Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, “σχολείο” σημαίνει δημοτικό ή ειδικό σχολείο ή νηπιαγωγείο, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση Νηπιαγωγού στις Κλίμακες Α8, Α10 και Α11.
2. Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία δεκατριών (13) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα πέντε (5) σε δημόσιο σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 

Σημειώσεις
1. Ο τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2. Ο Βοηθός Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα, σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση των σχολείων.

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α8:. €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593 – A10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 – A11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292. (Συνδυασμένες κλίμακες)
 • Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
Α. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος σχολείου δημοτικής εκπαίδευσης
Β. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου
Γ. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν προς το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημειώσεις
1. Οι δάσκαλοι που τοποθετούνται σε μονοθέσια σχολεία αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου. Στην περίπτωση διθέσιων σχολείων, την ευθύνη λειτουργία του σχολείου έχει ο αρχαιότερος δάσκαλος ή βοηθός διευθυντής, αν τοποθετηθεί.
2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του δασκάλου καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Απολυτήριο Γ’ τάξης λυκείου ή Στ’ τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης
2. Γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ’ τάξης λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου, που μπορεί να αποδειχθεί –
   Α. με απολυτήριο Γ’ τάξης λυκείου ή Στ’ τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης
   Β. με επιτυχία σε εξέταση στα Νέα Ελληνικά σε επίπεδο Γ’ τάξης λυκείου που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
3. Καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας
4. Πτυχίο δασκάλου του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ή πτυχίο Τμήματος Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Κρατικού Πανεπιστημίου ή πτυχίο δασκάλου από εγκεκριμένο, με βάση τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμους [109(Ι) του 2005, 197(Ι) του 2007, 90(Ι) του 2008, 75(Ι) του 2010, 115(Ι) του 2010, 74(Ι) του 2011], πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικού πανεπιστημίου της Κύπρου-
   ή
   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, που αποκτήθηκε μετά από πλήρη φοίτηση είτε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού είτε σε εγγεγραμμένη ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου της οποίας ο αντίστοιχος κλάδος είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος, νοουμένου ότι έχει αναγνωριστεί από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) η ισοτιμία και αντιστοιχία του με το Πτυχίο δασκάλου του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου:

Νοείται ότι μπορούν να διοριστούν δάσκαλοι για την Οικιακή Οικονομία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας-
   Α. πρόσωπα τα οποία πέραν των πιο πάνω προσόντων κατέχουν και μεταπτυχιακό δίπλωμα διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους στην Οικιακή Οικονομία ή
   Β. πρόσωπα τα οποία κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν στην Οικιακή Οικονομία και πιστοποιητικό επιτυχούς επιμόρφωσης στα ακόλουθα θέματα, στο επίπεδο και τη διάρκεια που αυτά προσφέρονται εκάστοτε από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου:
      (i) Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΠΑ   101)
     (ii) Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας (ΕΠΑ  220)
    (iii) Πρώτη Ανάγνωση (ΕΠΑ 321)
     (iv) Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΠΑ 322)
      (v) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  (ΕΠΑ 412)
     (vi) Νεοελληνική Γλώσσα Ι (ΒΝΕ 193)
    (vii) Νεοελληνική γλώσσα ΙΙ (ΒΝΕ 195)

 

Σημειώσεις
Κάτοχοι διπλώματος ή τίτλου πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού στη δημοτική εκπαίδευση, το οποίο δίπλωμα ή τίτλος αναγνωρίζεται με βάση τις διατάξεις των περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Νόμων {41(Ι) του 1993, 69(Ι) του 1996, 69(Ι) του 2002, 133(Ι) του 2014], μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση δασκάλου, νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στα ακόλουθα θέματα, στο επίπεδο και τη διάρκεια που αυτά εκάστοτε προσφέρονται από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου:
   Α.  Ιστορία της Εκπαίδευσης (ΕΠΑ 105)
   Β.  Πρώτη Ανάγνωση (ΕΠΑ 321)
   Γ.  Χριστιανική Αγωγή (ΕΠΑ 341)
   Δ.  Εισαγωγή στη Γεωγραφία (ΕΠΑ 343)
   Ε.  Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ (ΕΠΑ 422)
   Στ. Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (ΒΝΕ 190)
   Ζ.  Νεοελληνική Γλώσσα Ι (ΒΝΕ 193)
   Η.  Νεοελληνική γλώσσα ΙΙ (ΒΝΕ 195)

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διδακτικό Προσωπικό Προδημοτικής

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α12(II): €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896. 
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
1. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία τριθέσιου και άνω σχολείου και την ανάπτυξη της εργασίας και ζωής σ´ αυτό, περιλαμβανόμενης και της ευθύνης για τη στενή παρακολούθηση της εργασίας των νηπιαγωγών που υπηρετούν στο σχολείο.
2. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.
3. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των αρχείων του σχολείου και της περιουσίας του.
4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημειώσεις
1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, «σχολείο» σημαίνει δημοτικό ή ειδικό σχολείο ή νηπιαγωγείο, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαιτούμενα προσόντα
Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση).

 

Σημειώσεις
1. Ο τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2. Ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων.

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α11(ΙΙ): €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915. 
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
1. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του σχολείου.
2. Βοηθά τον Διευθυντή στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου τόσο στον διοικητικό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε διθέσιο σχολείο, αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου.
3. Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής.
4. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημειώσεις
1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Βοηθού Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων  Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, “σχολείο” σημαίνει δημοτικό ή ειδικό σχολείο ή νηπιαγωγείο, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση Νηπιαγωγού στις Κλίμακες Α8, Α10 και Α11.
2. Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία δεκατριών (13) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα πέντε (5) σε δημόσιο σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 

Σημειώσεις
1. Ο τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2. Ο Βοηθός Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα, σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση των σχολείων.

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α8:. €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593 – A10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 – A11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292. Συνδυασμένες κλίμακες
 • Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
Α. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου
Β. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου
Γ. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν προς το συμφέρον των μαθητών, του νηπιαγωγείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημειώσεις
1. Οι νηπιαγωγοί που τοποθετούνται σε μονοθέσια σχολεία αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου. Στην περίπτωση διθέσιων σχολείων, την ευθύνη λειτουργία του σχολείου έχει ο αρχαιότερος νηπιαγωγός ή βοηθός διευθυντής, αν τοποθετηθεί.
2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του νηπιαγωγού καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Απολυτήριο Γ’ τάξης λυκείου ή Στ’ τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης
2. Γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ’ τάξης λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου, που μπορεί να αποδειχθεί –
   Α. με απολυτήριο Γ’ τάξης λυκείου ή Στ’ τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης
   Β. με επιτυχία σε εξέταση στα Νέα Ελληνικά σε επίπεδο Γ’ τάξης λυκείου που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
3. Καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας
4. Πτυχίο νηπιαγωγού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ή πτυχίο νηπιαγωγού Τμήματος Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Κρατικού Πανεπιστημίου ή πτυχίο νηπιαγωγού από εγκεκριμένο, με βάση τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμους [109(Ι) του 2005, 197(Ι) του 2007, 90(Ι) του 2008, 75(Ι) του 2010, 115(Ι) του 2010, 74(Ι) του 2011], πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικού πανεπιστημίου της Κύπρου-
   ή
   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, που αποκτήθηκε μετά από πλήρη φοίτηση είτε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού είτε σε εγγεγραμμένη ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου της οποίας ο αντίστοιχος κλάδος είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος, νοουμένου ότι έχει αναγνωριστεί από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) η ισοτιμία και αντιστοιχία του με το Πτυχίο νηπιαγωγού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου:

Σημειώσεις
1. Κάτοχοι διπλώματος ή τίτλου πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού στην προδημοτική εκπαίδευση, το οποίο δίπλωμα ή τίτλος αναγνωρίζεται με βάση τις διατάξεις των περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Νόμων [41(Ι) του 1993, 69(Ι) του 1996, 69(Ι) του 2002, 133(Ι) του 2014], μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση νηπιαγωγού, νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στα ακόλουθα θέματα, στο επίπεδο και τη διάρκεια που αυτά εκάστοτε προσφέρονται από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου:
   Α.  Ιστορία της Εκπαίδευσης (ΕΠΑ 105)
   Β.  Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο (ΕΠΑ 323)
   Γ.  Μορφές Γλωσσικής Έκφρασης (ΕΠΑ 324)
   Δ.  Κοινωνικά Θέματα (ΕΠΑ 348)
   Ε.  Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ (ΕΠΑ 422)
   Στ. Χριστιανική Ηθική και ΣΔύγχρονος Κόσμος (ΕΠΑ 481)
   Ζ.  Νεοελληνική Γλώσσα Ι (ΒΝΕ 193)
   Η.  Νεοελληνική γλώσσα ΙΙ (ΒΝΕ 195)
2. Πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα σύμφωνα με τη Σημείωση 1 του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Νηπιαγωγού που εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 42.514 ημερ. 12.5.1995, μπορούν να διοριστούν στη θέση Νηπιαγωγού.

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διδακτικό Προσωπικό Ειδικής Εκπαίδευσης

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α12(II): €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896.
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
α. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της εργασίας και ζωής σ’ αυτό, περιλαμβανομένης και της ευθύνης για τη στενή παρακολούθηση της εργασίας του εκπαιδευτικού, βοηθητικού και άλλου προσωπικού που υπηρετεί στο σχολείο ή είναι υπεύθυνος/συντονιστής σε άλλα καθήκοντα σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εκτός σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που θα μπορούσαν να του ανατεθούν από την αρμόδια αρχή.
β. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.
γ. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των αρχείων του σχολείου και της περιουσίας του.
δ. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημειώσεις
1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, «σχολείο» σημαίνει δημόσιο σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα
Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης και στην προηγούμενη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, από την οποία μεταφέρθηκαν/μετονομάστηκαν.

 

Σημείωση
Ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων.

 

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α11(ΙΙ): €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915.
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
α. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στον οικείο τομέα εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) στο πλαίσιο του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος του σχολείου ή είναι υπεύθυνος/συντονιστής σε άλλα καθήκοντα σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, που θα μπορούσαν να του ανατεθούν από την αρμόδια αρχή εκτός σχολείου.
β. Βοηθά τον Διευθυντή στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου.  Σε περίπτωση τοποθέτησης σε σχολείο στο οποίο λειτουργεί Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας της.
γ. Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής.
δ. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.
ε. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημειώσεις
1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Βοηθού Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων  Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, “σχολείο” σημαίνει δημόσιο σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού.
2. Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία δεκατριών (13) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα πέντε σε δημόσιο σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης.

 

Σημειώσεις
1. Βοηθοί Διευθυντές Ειδικής Εκπαίδευσης που προέρχονται από τις ειδικότητες της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας,   Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας και Ειδικής Γυμναστικής τοποθετούνται σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σε άλλα συντονιστικά καθήκοντα.
2. Ο Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα

 • Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593 – Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 – Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες)
 • Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
(α) Αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής βοήθειας σε μαθητές με ειδικές ανάγκες στον τομέα του, σε σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης.
(β) Σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τους γονείς και άλλους ειδικούς, για την καλύτερη αντιμετώπιση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών:
    (i) καταρτίζει κατάλληλα προγράμματα, τα οποία εφαρμόζει, χρησιμοποιώντας τις ανάλογες μεθόδους θεραπευτικής αγωγής· και
    (ii) αξιολογεί τακτικά την πρόοδο των μαθητών και αναπροσαρμόζει ανάλογα τα προγράμματά τους.
(γ) Είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση και συντήρηση των ειδικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιεί στα προγράμματα διδασκαλίας ή θεραπευτικής αγωγής.
(δ) Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.
(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικότερα.

Σημείωση
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του ειδικού εκπαιδευτικού είναι τα ίδια όπως του δασκάλου και καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των ∆ημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης.

Απαιτούμενα προσόντα
1.1. Για τις ειδικότητες Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών ∆υσκολιών ή Κωφών ή Τυφλών
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην αντίστοιχη ειδικότητα
     ή
(β) (i) Πτυχίο δασκάλου/νηπιαγωγού, του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Τμήματος Παιδαγωγικών ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Κρατικού Πανεπιστημίου ή πτυχίο δασκάλου/νηπιαγωγού από εγκεκριμένο με βάση τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμους του 2005 και 2007 (Νόμοι 109(Ι)2005 και 197(Ι)/2007), πρόγραμμα σπουδών Ιδιωτικού Πανεπιστημίου της Κύπρου
     ή
    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, του οποίου έχει αναγνωριστεί από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) η ισοτιμία και αντιστοιχία με το Πτυχίο δασκάλου/νηπιαγωγού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου
     και
    (ii) μεταπτυχιακός τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, στην αντίστοιχη ειδικότητα
     ή
(γ) (i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην ψυχολογία ή στην εκπαιδευτική ψυχολογία
     ή
    Πτυχίο δασκάλου/νηπιαγωγού, του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Τμήματος Παιδαγωγικών ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Κρατικού Πανεπιστημίου ή πτυχίο δασκάλου/νηπιαγωγού από εγκεκριμένο με βάση τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμους του 2005 και 2007 (Νόμοι 109(Ι)2005 και 197(Ι)/2007), πρόγραμμα σπουδών Ιδιωτικού Πανεπιστημίου της Κύπρου
     ή
    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, του οποίου έχει αναγνωριστεί από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) η ισοτιμία και αντιστοιχία με το Πτυχίο δασκάλου/νηπιαγωγού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου
    και
    (ii) δωδεκάμηνη προϋπηρεσία σε δημόσιο σχολείο για την ειδική εκπαίδευση, στην αντίστοιχη ειδικότητα, η οποία συνεχίζεται μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας.
1.2. Για τις ειδικότητες Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας και Ειδικής Γυμναστικής
    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην αντίστοιχη ειδικότητα.
2. Για όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται κάτω από τις παραγράφους 1.1 και 1.2 πιο πάνω απαιτείται:
   (α) γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ ́ τάξης Λυκείου δημόσιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, που να μπορεί να αποδειχθεί, με απολυτήριο Γ ́ τάξης Λυκείου ή Στ ́ τάξης εξαταξίου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
    ή
    με επιτυχία σε εξέταση στα Νέα Ελληνικά, σε επίπεδο Γ ́ τάξης  Λυκείου, που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
    και
    (β) καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής Γλώσσας.

Σημειώσεις
1. Κάτοχοι διπλώματος ή τίτλου πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού στη δημοτική εκπαίδευση, το οποίο δίπλωμα ή τίτλος αναγνωρίζεται με βάση τις διατάξεις των περί Αναγνώρισης ∆ιπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και  ́Αλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Νόμων του 1993 έως 2003 (Νόμοι 41(Ι)93, 69(Ι)96 και 69(Ι)03), και, επιπρόσθετα, μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Νοητικές Λειτουργικές και Προσαρμοστικές ∆υσκολίες ή στην Εκπαίδευση Κωφών ή στην Εκπαίδευση Τυφλών μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση ειδικού εκπαιδευτικού, στην αντίστοιχη ειδικότητα, νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στα ακόλουθα θέματα, στο επίπεδο και τη διάρκεια που αυτά προσφέρονται εκάστοτε από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου:
   (i) Ιστορία της Εκπαίδευσης (ΕΠΑ 105)
  (ii) Πρώτη Ανάγνωση (ΕΠΑ 321)
 (iii) Χριστιανική Αγωγή (ΕΠΑ 341)
  (iv) Eισαγωγή στη Γεωγραφία (ΕΠΑ 343)
   (v) ∆ιδακτική Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ (ΕΠΑ 422)
  (vi) Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (ΒΝΕ 190)
 (vii) Νεοελληνική Γλώσσα Ι (ΒΝΕ 193)
(viii) Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ (ΒΝΕ 195)
2. Πρόσωπα που κατά την έγκριση του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας απασχολούνται πάνω σε έκτακτη βάση, με πλήρη απασχόληση, σε καθήκοντα ∆ασκάλου στην Ειδική Εκπαίδευση, και πληρούν τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.1(γ) πιο πάνω, σε περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια, θα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πριν από το διορισμό τους σε μόνιμη θέση. Τα θέματα, το επίπεδο και η διάρκεια του προγράμματος θα αποφασιστούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
3. Πρόσωπα που κατά την έγκριση του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας απασχολούνται πάνω σε έκτακτη βάση, με πλήρη απασχόληση, σε καθήκοντα ∆ασκάλου στην Ειδική Εκπαίδευση, στις ειδικότητες Νοητικών Συναισθηματικών και άλλων Προβλημάτων ή Κωφών ή Τυφλών, με βάση τις διατάξεις του προηγούμενου σχεδίου υπηρεσίας, μπορούν να είναι υποψήφια για την αντίστοιχη ειδικότητα, όπως διαλαμβάνεται στο απαιτούμενο προσόν 1.1(α), νοουμένου ότι, σε περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια, θα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πριν από το διορισμό τους σε μόνιμη θέση. Τα θέματα, το επίπεδο και η διάρκεια του προγράμματος θα αποφασιστούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
4. Οι κάτοχοι μόνιμης θέσης δασκάλου ή νηπιαγωγού που κατά την έγκριση του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας απασχολούνται σε καθήκοντα ∆ασκάλου στην Ειδική Εκπαίδευση και πληρούν τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.1(γ) πιο πάνω, σε περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια, θα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τα θέματα, το επίπεδο και η διάρκεια του προγράμματος θα αποφασιστούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
5. Πρόσωπα που, πριν από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας , έχουν αποκτήσει τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις ειδικότητες Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών ∆υσκολιών ή Κωφών ή Τυφλών ή Λογοθεραπείας, μετά από φοίτηση σε μη Ελληνικό Πανεπιστήμιο, σε περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια, θα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πριν από την επικύρωση του διορισμού τους σε μόνιμη θέση. Τα θέματα, το επίπεδο και η διάρκεια του προγράμματος θα αποφασιστούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
6. Πρόσωπα που, μετά από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας, θα αποκτήσουν τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις ειδικότητες Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρμοστικών ∆υσκολιών ή Κωφών ή Τυφλών ή Λογοθεραπείας, μετά από φοίτηση σε μη Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μπορούν να είναι υποψήφια για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού, στην αντίστοιχη ειδικότητα, νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στα ακόλουθα θέματα, στο επίπεδο και τη διάρκεια που αυτά προσφέρονται εκάστοτε από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
(α) Πρώτη Ανάγνωση (ΕΠΑ 321)
(β) ∆ιδακτική Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ (ΕΠΑ 422)
(γ) Νεοελληνική Γλώσσα Ι (ΒΝΕ 193)
(δ) Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ (ΒΝΕ 195)
7. Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας και Ειδικής Γυμναστικής τοποθετούνται μόνο σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
8. H ειδικότητα θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της ειδικής εκπαίδευσης.

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Εποπτικό Προσωπικό Μέσης Γενικής Εκπαίδευης

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα

 • Α14(ιι): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
1. Υπεύθυνος για:
   α. Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία τομέα/ων εργασίας των τμημάτων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, όπως επιθεώρηση δημόσιων σχολείων ή/και ιδιωτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων και κλάδων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, εξετάσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαιδευτική έρευνα, μελέτες  κ.τ.λ.
   β. Την εποπτεία, το συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Επιθεωρητών της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
   γ. Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των σχολείων και των ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων και κλάδων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής).
2. Αναλαμβάνει επιθεώρηση της ειδικότητάς του στα σχολεία και τα  ιδρύματα όλων των βαθμίδων και κλάδων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) και του διδακτικού προσωπικού τους, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
3. Αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας άλλου/ων τμημάτων του Υπουργείου, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας αρχής.
4. Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για εκπαιδευτικά θέματα.
5. Εκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα.
6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα
α.  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση καθηγητή στις κλίμακες Α8-Α10.
β.  Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της ειδικότητάς του, ή στην εκπαιδευτική διοίκηση,  ή στα παιδαγωγικά ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
γ.  Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, από τα οποία τα δύο (2) να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την Α13.
δ.  Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
ε.  Πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και τάσεων της εκπαίδευσης στην Κύπρο, καθώς και ενημερότητα επί των τάσεων της εκπαίδευσης σε άλλες χώρες.
στ. Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημειώσεις
1. Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2. Στον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης δυνατό να ανατεθεί και η άσκηση των αρμοδιοτήτων της θέσης του πρώην Γενικού Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης, όπως διαλαμβάνουν οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) Κανονισμοί του 1976 (Κ.Δ.Π.223/76).         
3. Επιθεωρητές Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) που κατείχαν τη θέση τους κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας και δεν έχουν την 15ετή υπηρεσία στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, όπως απαιτείται στο (γ) πιο πάνω, μπορούν να είναι υποψήφιοι, νοουμένου ότι έχουν διετή υπηρεσία στη θέση Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) και κατέχουν τα υπόλοιπα προσόντα.
4. Αναφορικά με το προσόν (στ) απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας (Κ.Δ.Π. 55/2012).

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα

 • Α13(ιι): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. 
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:
1. α. Αναλαμβάνει την επιθεώρηση σχολείων μέσης γενικής εκπαίδευσης και την επιθεώρηση, καθοδήγηση και αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού της ειδικότητάς του·
   β. μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.
2. Αναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό κτλ.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στο θέμα της ειδικότητάς του, που να δίνει σ’ αυτόν δικαίωμα διορισμού/κατάταξης στη θέση καθηγητή στις κλίμακες Α8-Α10.
2. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα παιδαγωγικά ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
3. Εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών από τα οποία:
   α. τα δύο να ήσαν σε θέση όχι κατώτερη από εκείνη του Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
   β. τα πέντε τουλάχιστον στη Μέση Γενική Εκπαίδευση.
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
5. Ενημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα της ειδικότητάς του και στις τάσεις και τα προβλήματα της μέσης γενικής εκπαίδευσης γενικά.
6. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημειώσεις
1. Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2. Αναφορικά με το προσόν (6) απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας (Κ.Δ.Π. 55/2012).

 

 

Διδακτικό Προσωπικό Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα

 • Α13: €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870.
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
1.  Έχει ευθύνη για-
    α. την οργάνωση του Σχολείου στο οποίο τοποθετείται και την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του,
    β. τα επίπεδα επίδοσης του σχολείου σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του,
    γ. τη δημιουργία παιδευτικής ατμόσφαιρας και ζωής στο σχολείο,
    δ. την τήρηση και φύλαξη των αρχείων και της περιουσίας του σχολείου.
2.  Καθοδηγεί και συμβουλεύει το διδακτικό και υπαλληλικό προσωπικό του σχολείου και συντονίζει και ελέγχει την εργασία του.
3.  Εκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του.
4.  Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.
5.  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημειώσεις:
1.  Ο προαγόμενος στη θέση αυτή τοποθετείται σε σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
2.  Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης αναφέρονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου.

Απαιτούμενα προσόντα
Υπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σημειώσεις
1.  Ο Τομέας Εκπαίδευσης καθορίζεται από την αρμόδια αρχή κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2.  Ο προαγόμενος στη θέση έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων, όπως ήθελε απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή.

 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα

 • Α12(ΙI): €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896.
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
1. α. Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων Παιδαγωγικού Συμβούλου/Συμβούλου Ειδικότητας –
        (ι) Είναι υπεύθυνος για τα αναλυτικά προγράμματα, τα μέσα διδασκαλίας, τις μεθόδους διδασκαλίας, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση του μαθητή, την υποδοχή των νεοδιόριστων στα πλαίσια του προγραμματισμού δράσης,
       (ιι) ενημερώνει τα μέλη του καθηγητικού συλλόγου αναλυτικά για τις προτεραιότητες/κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής αρχής για τα πιο πάνω θέματα,
      (ιιι) αναλαμβάνει τον συντονισμό των Συντονιστών/Συμβούλων Ειδικότητας.
   β. Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων για το πρόγραμμα «Δημιουργικότητα-Δράση-Κοινωνική  προσφορά (Δ.Δ.Κ.)», έχει ευθύνη –
        (ι) για την ενίσχυση της δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών, την ενθάρρυνση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών/δεξιοτήτων/ενδιαφερόντων,
       (ιι) για τη γνωριμία/προσφορά υπηρεσιών στη σχολική, τοπική και διεθνή κοινότητα,
      (ιιι) για την παροχή περισσότερων ευκαιριών για επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,
       (ιν) για εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων συναφών με τους στόχους του προγράμματος Δ.Δ.Κ.
   γ. Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων υπεύθυνου Τομέα Εκπαίδευσης/Ειδικότητας έχει ευθύνη –
        (ι) για την οργάνωση/διοίκηση εργαστηρίων ή ειδικών αιθουσών ή άλλων εξειδικευμένων χώρων, όπως αθλητικών κ.ά.,
       (ιι) για εξειδικευμένες δράσεις που εντάσσονται στον προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας,
      (ιιι) για τομέα εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα.
2. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά, ανάλογα με την περίπτωση.

Σημείωση
Οι προαγόμενοι στη θέση τοποθετούνται σε σχολεία της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Διετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στην καθορισμένη Ειδικότητα.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Σημειώσεις
1. Ο Τομέας Εκπαίδευσης και η Ειδικότητα καθορίζεται από την αρμόδια αρχή κατά την υποβολή της πρότασης για πλήρωση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2. Ο προαγόμενος στη θέση έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων, όπως ήθελε απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα

 • A12: €44.978, 47.080, 49.182,51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692. 
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
1. Βοηθά τον Διευθυντή στην ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του σχολείου στο οποίο τοποθετείται.
2. Μετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.
3. Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής.
4. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.
5. Εκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του.
6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημειώσεις
1. Οι προαγόμενοι στη θέση αυτή τοποθετούνται σε σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Βοηθού Διευθυντή αναφέρονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση Εκπαιδευτή στις Κλίμακες  Α8-Α10.
2. Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία δώδεκα τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα πέντε στη θέση Εκπαιδευτή σε δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, στην καθορισμένη ειδικότητα.

Σημειώσεις
Για τους Τεχνολόγους και Εκπαιδευτές που βρίσκονταν στην υπηρεσία την 31η Μαρτίου 1981 ισχύουν τα πιο κάτω:
α. Τεχνολόγος που έχει προσωπική μισθοδοτική κλίμακα Α11 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία επτά ετών, από την οποία τα πέντε στη δημόσια Μέση Εκπαίδευση, μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή στη θέση αυτή.
β. Εκπαιδευτής που έχει προσωπική μισθοδοτική κλίμακα Α8, Α10 και Α11 με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία δώδεκα ετών, από τα οποία τα πέντε στη δημόσια Μέση Εκπαίδευση, μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή στη θέση αυτή.

Σημειώσεις
1. O τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης,  ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2. Ο Βοηθός Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα, σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων.

 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα

 • Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
α. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.
β. Αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή εργαστηρίων της ειδικότητάς του, όποτε του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα.
γ. Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που  διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο.
δ. Συμμετέχει ενεργά σ’ όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.
ε. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημείωση
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Εκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή.
2. Παρακολούθηση με επιτυχία επιμορφωτικών μαθημάτων που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως ήθελε αποφασιστεί.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα

 • Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396. 
 • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
α. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.
β. Αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή εργαστηρίων της ειδικότητάς του, όποτε του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα.
γ. Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που  διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο.
δ. Συμμετέχει ενεργά σ’ όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.
ε. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημείωση
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Εκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α8, μετά από προαγωγή από τη συνδυασμένη με αυτή θέση Εκπαιδευτή, Κλίμακες Α5 και Α7 και δεκαπενταετής τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία.
2. Παρακολούθηση με επιτυχία επιμορφωτικών μαθημάτων που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως ήθελε αποφασιστεί.

 

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593 – A10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720. – A11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292. Συνδυασμένες κλίμακες
 • Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με τους όρους και τα ποσοστά που εγκρίνονται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
α. Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος
β. Αναλαμβάνει καθήκοντα συντονισμού μαθημάτων της ειδικότητάς του όποτε του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα
γ. Έχει την ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά εντός του σχολείου
δ. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου
ε. Εκτελεί εοποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν προς το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης

Σημείωση
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Εκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Απολυτήριο ααναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
2. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ’ τάξης Λυκείου/Στ’ τάξης δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου, που να μπορεί να αποδειχτει-
   α. με απολυτήριο ελληνικού σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή
   β. με επιτυχία σε εξέταση στα Νέα Ελληνικά σε επίπεδο Στ’ τάξης γυμνασίου που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:
   Νοείται ότι οι υποψήφιοι που κατείχαν την απαιτούμενη από τα προϊσχύσαντα σχέδια υπηρεσίας επιτυχία στις εξετάσεις Νέων Ελληνικών σε προχωρημένο επίπεδο (AL) του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.) του πανεπιστημίου του Λονδίνου και περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων του Φεβρουαρίου του 1998 θεωρείται ότι καλύπτουν την εν λόγω πρόνοια.
3. Καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
4. Τίτλος/Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ανώτατης σχολής ισοδύναμης με πανεπιστήμιο στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει.
5. Διετής τεχνική πείρα στην ειδικότητα του μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του:
   Νοείται ότι υποψήφιοι που έχουν μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο ή/και εκπαιδευτική προϋπηρεσία δύο χρόνων εξαιρούνται από τον εν λόγω απαιτούμενο προσόν.
6. Παιδαγωγική κατάρτιση, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σημειώσεις
1. Πανεπιστήμιο ή ανώτατη σχολή σημαίνει το πανεπιστήμιο ή το ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται, ως πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.
2. Όλοι οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει κάθε φορά το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
3. Εκπαιδευτές οι οποίοι μετά τον διορισμό τους σε θέση στις Κλίμακες Α4-Α6 και Α5-Α7  αποκτούν τα πανεπιστημιακά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό σε θέση της ίδιας ειδικότητας στις Κλίμακες Α8-Α10, μπορούν να καταταγούν στις Κλίμακες Α8-Α10 από την ημέρα απόκτησης των προσόντων της ανώτερης θέσηςμ, μετά από την υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα

 • A5: £1415X90-2495 και A7: £2100X105-3150 Συνδυασμένες Kλίμακες

Kαθήκοντα και Eυθύνες
1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.
2. Aναλαμβάνει την καθοδήγηση και την επίβλεψη των μαθητών στη διάρκεια της εξάσκησης τους στα εργαστήρια ή/και καθήκοντα υπεύθυνου εργαστηρίου της ειδικότητάς του.
3. Έχει την ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα τα οποία διδάσκει και γενικά για τη συμπεριφορά τους στο σχολείο.
4. Συμμετέχει ενεργά σ’ όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.
5. Έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και συντήρηση των μηχανημάτων και των εργαλείων του εργαστηρίου που είναι κάτω από τον έλεγχο και τη φροντίδα του σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του σχολείου.
6. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημείωση
Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Eκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

Aπαιτούμενα Προσόντα
1. Aπολυτήριο Γ’ τάξης Λυκείου ή Στ’ τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης.
2. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ’ τάξης Λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί –
   α. με απολυτήριο Γ’ τάξης Λυκείου ή Στ’ τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης, ή
   β. με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Γ’ τάξης Λυκείου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
3. Tίτλος/πτυχίο/δίπλωμα τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών τουλάχιστον επιπέδου του Aνώτερου Tεχνολογικού Iνστιτούτου ή ισοδύναμης ανώτερης σχολής ή ιδρύματος, στην ειδικότητα για την οποία προορίζεται να διδάξει.
4. α. Διετής τεχνική πείρα στην ειδικότητα του μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του, ή
   β. μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή/και εκπαιδευτική προϋπηρεσία δύο χρόνων.
5. Παιδαγωγική κατάρτιση όπως θα την καθόριζε το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημείωση
Όλοι οι Eκπαιδευτές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει κάθε φορά το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση Aρ. 42.752 ημερ. 30.6.1995).

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α14(ΙΙ): €41810, 43611, 45412, 47213, 49014, 50815, 52616, 54417, 56218.
 • Στον μισθό αυτό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
1. Βοηθά στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και στον συντονισμό και εποπτεία των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό.
2. Αναλαμβάνει τη γενική επιθεώρηση δημοσίων ή/και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση πρόγραμμα ή σύμφωνα με οδηγίες, και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων αυτών.
3. Αναλαμβάνει την εποπτεία, το συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Ανώτερων Λειτουργών Εκπαίδευσης που υπηρετούν στο Τμήμα και την οργάνωση και συμμετοχή τους σε μείζονες επιθεωρήσεις.
4. Αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας άλλου/άλλων Τμημάτων του Υπουργείου, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας αρχής.
5. Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για τους Ανώτερους Λειτουργούς Εκπαίδευσης και το διδακτικό προσωπικό σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
6. Εκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα.
7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού στη θέση καθηγητή/εκπαιδευτή στις κλίμακες Α8-Α10.
2. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της ειδικότητάς του, ή στην εκπαιδευτική διοίκηση, ή στα παιδαγωγικά, ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
3. Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα δύο (2) να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την Α13.
4. Ενημερότητα πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο και σ’ άλλες χώρες.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
6. Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα

 • Α13 (ii): €41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616, 54.417, 56.218.
 • Στον μισθό αυτό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες
1. Βοηθά στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και στον συντονισμό και εποπτεία των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό.
2. Στα πλαίσια οδηγιών και σύμφωνα με την ειδικότητα και τα προσόντα του:
   α. Αναλαμβάνει την επιθεώρηση δημοσίων ή/και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προβαίνει στην αξιολόγηση διδακτικούπροσωπικού.
   β. Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάμιας εκπαίδευσης.
   γ. Αναλαμβάνει διδασκαλία σε δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Αναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις, την ευθύνη των οποίων έχει η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4. Εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τηρουμένων των αναλογιών, τα καθήκοντα αυτά μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, με βάση ειδικές οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού στη θέση καθηγητή/εκπαιδευτή στις κλίμακες Α8, Α10 και Α11.
2. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση με τίτλο στον τομέα της ειδικότητάς του, ή στην εκπαιδευτική διοίκηση, ή στα παιδαγωγικά, ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
3. Εκπαιδευτική υπηρεσία διάρκειας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα δύο (2) σε θέση με μισθολογική κλίμακα όχι κατώτερη από την Α12.
   Νοείται ότι, οι καθηγητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, οι οποίοι υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας και οι οποίοι με βάση το προηγούμενο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, ημερ. 12.7.1990, μπορούσαν να είναι υποψήφιοι, θα συνεχίσουν να είναι υποψήφιοι, νοουμένου ότι κατέχουν εκπαιδευτική υπηρεσία διάρκειας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα δύο (2) σε θέση με μισθολογική κλίμακα όχι κατώτερη από την κλίμακα Α11(ii).
4. Ενημερότητα πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο και σ’ άλλες χώρες.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
6. Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW