Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα

Τα ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου) που έχετε αποκτήσει μετά την εγγραφή σας σε πίνακα μπορούν να μοριοδοτηθούν ως ακολούθως:

Πίνακας Διοριστέων

Στον Πίνακα Διοριστέων τα πρόσθετα ακαδημαϊκά μοριοδοτούνται ως εξής:

  • 3 μονάδες για διδακτορικό τίτλο επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
  • 2 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
  • 1 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά  από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους
Πίνακας Διορισίμων

Στον Πίνακα Διορισίμων τα πρόσθετα ακαδημαϊκά μοριοδοτούνται ως εξής:

  • 9% για διδακτορικό τίτλο επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
  • 6% για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου
  • 2% για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά  από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους 
Τι πρέπει να κάνετε

Εάν έχετε αποκτήσει νέους τίτλους σπουδών μετά την εγγραφή σας σε πίνακα και θέλετε να τους υποβάλετε στην Επιτροπή για σκοπούς μοριοδότησης στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα.

1

Συμπληρώστε την αίτηση

Εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση για αναγνώριση πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων.

2

Συγκεντρώστε τα απαραίτητα έγγραφα

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να παρουσιαστούν σε πρωτότυπη μορφή και σε αντίγραφο. Οι λειτουργοί της υπηρεσίας μας θα πιστοποιήσουν και θα κρατήσουν τα αντίγραφα. Ελλειπείς αιτήσεις δεν παραλαμβάνονται.

3

Υποβάλετε την αίτηση σας στα γραφεία μας

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο στα γραφεία της υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να την υποβάλετε ιδιοχείρως μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο άλλο άτομο ή ακόμα να τη στείλετε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW