Απαραίτητα έγγραφα για αναγνώριση πρόσθετων προσόντων

 • Τίτλος σπουδών

  Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακός τίτλος

 • Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων

  Η αναλυτική κατάσταση μαθημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί, για όλα τα χρόνια σπουδών και την επίδοση σας στο καθένα. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον γενικό σας βαθμό και το σύνολο των ECTS.

 • Οδηγός σπουδών

  Φωτοαντίγραφο του οδηγού σπουδών του ιδρύματος που φοιτήσατε, με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στην αναλυτική σας βαθμολογία. (Δεν απαιτείται αν ο τίτλος σπουδών σας έχει απονεμηθεί από τα κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας ή από τα αναγνωρισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου).

 • Αντίγραφο της διατριβής σας

  Εάν υποβάλλετε διδακτορικό τίτλο χρειάζεται αντίγραφο με τον τίτλο της διατριβής, τα περιεχόμενα και σύντομη περίληψη.

 • Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ

  Απαιτείται: 1. Σε περίπτωση που η φοίτηση στο ίδρυμα που σας απένειμε τον τίτλο ήταν εξ αποστάσεως χρειάζεται να εξασφαλίσετε πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας. Εξαιρούνται τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από τα Ανοικτά Πανεπιστήμια Κύπρου, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. 2. Σε περίπτωση που ο τίτλος σας είναι δευτέρου επιπέδου χωρίς πρώτο καταληκτικό τίτλο, χρειάζεται να εξασφαλίσετε πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας προς Πτυχίο και προς Μάστερ/Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW