Απαραίτητα έγγραφα για αναγνώριση προϋπηρεσίας

Απαραίτητα έγγραφα για αναγνώριση τεχνικής πείρας (για Εκπαιδευτές και Καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας μόνο)

 • Βεβαίωση εργοδότη

  Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης και ότι η απασχόληση είναι πλήρης, οι ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνας/έτος) ανάληψης και τερματισμού καθηκόντων, η θέση εργασίας, και σύντομη περιγραφή καθηκόντων.

 • Ασφαλιστικό λογαριασμό από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Μόνο για απασχόληση στην Κύπρο πριν το 1995

 • Αναλυτική κατάσταση αποδοχών ασφαλισμένου από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες σας, καθώς και η περίοδος κατά την οποία καταβλήθηκαν εισφορές από αυτούς. Σε περίπτωση που το όνομα εργοδότη που αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση αποδοχών ασφαλισμένου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι διαφορετικό από το όνομα του εργοδότη, θα πρέπει να υποβληθεί επιπρόσθετη βεβαίωση από τον εργοδότη ή από τον Έφορο Εταιρειών ότι οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων καταβλήθηκαν εκ μέρους άλλης εταιρείας.

 • Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αυτοτελώς εργαζόμενους

  Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται η επαγγελματική κατηγορία και η χρονική περίοδος κατά την οποία καταβλήθηκαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 • Βεβαίωση εργοδότη

  Θα πρέπει να περιλαμβάνονται η θέση απασχόλησης, οι ακριβείς ημερομηνίες (ημέρα/μήνας/έτος) έναρξης και τερματισμού διδακτικής απασχόλησης, οι περίοδοι εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης και η διάρκεια της περιόδου σε λεπτά. Σε περίπτωση απασχόλησης σε σχολές Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης, να καθορίζονται και οι ημερομηνίες έναρξης και τερματισμού κάθε εξαμήνου.

 • Βεβαίωση από το ΥΠΑΝ (για απασχόληση σε σχολεία της Κύπρου)

  Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και τερματισμού της διδακτικής απασχόλησης και τις περιόδους εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης για τις οποίες έχετε δηλωθεί από το σχολείο ως μέλος του διδακτικού προσωπικού (αφορά απασχόληση σε ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης, σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία πριν τη σχολική χρονιά 2014-2015, καθώς και σε ιδιωτικά και κοινοτικά νηπιαγωγεία πριν τη σχολική χρονιά 2010-2011).

 • Βεβαίωση από το ΥΠΑΝ (για απασχόληση σε σχολεία του εξωτερικού)

  Βεβαίωση από το ΥΠΑΝ ότι το σχολείο είναι αναγνωρισμένο. Εξαιρούνται τα δημόσια σχολεία της Ελλάδας.

 • Ασφαλιστικό λογαριασμό από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Μόνο για απασχόληση στην Κύπρο πριν το 1995

 • Αναλυτική κατάσταση αποδοχών ασφαλισμένου από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες σας, καθώς και η περίοδος κατά την οποία καταβλήθηκαν εισφορές από αυτούς. Σε περίπτωση που το όνομα εργοδότη που αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση αποδοχών ασφαλισμένου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι διαφορετικό από το όνομα του εργοδότη, θα πρέπει να υποβληθεί επιπρόσθετη βεβαίωση από τον εργοδότη ή από τον Έφορο Εταιρειών ότι οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων καταβλήθηκαν εκ μέρους άλλης εταιρείας.

 • Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αυτοτελώς εργαζόμενους

  Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται η επαγγελματική κατηγορία και η χρονική περίοδος κατά την οποία καταβλήθηκαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πρότυπα βεβαιώσεων

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW