Πίνακες

Η Επιτροπή κατατάσσει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς σε πίνακες διοριστέων, διορισίμων και ειδικούς καταλόγους ατόμων με αναπηρίες, ανά ειδικότητα. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε τους πιο πρόσφατους αναρτημένους πίνακες, όπως επίσης και πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής σας σε πίνακα, τις ειδικότητες για τις οποίες διατηρούμε πίνακες και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να σας αναγνωριστούν πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα και προϋπηρεσία/τεχνική πείρα.

Πίνακες Διορισίμων

Δείτε τους πιο πρόσφατους αναρτημένους πίνακες Διορισίμων καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Πίνακες Διοριστέων

Δείτε τους πιο πρόσφατους αναρτημένους πίνακες Διοριστέων καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Εγγραφή σε πίνακα

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε πίνακα.

Ειδικότητες

Δείτε τις ειδικότητες για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.

Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα

Εάν έχετε αποκτήσει νέους τίτλους σπουδών μετά την εγγραφή σας σε πίνακα μπορείτε να τους υποβάλετε στην Επιτροπή για σκοπούς μοριοδότησης. Βρείτε εδώ την αίτηση και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Προϋπηρεσία / Τεχνική πείρα

Εάν έχετε απασχόληση σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού μπορείτε να την υποβάλετε στην Επιτροπή για σκοπούς μοριοδότησης. Βρείτε την αίτηση και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW